ويژگي‌ها و روش‌هاى نظام تربيتي در قرآن PDF چاپ نامه الکترونیک

ويژگي‌ها و روش‌هاى نظام تربيتي در قرآن

دكتر سيد نذير حسني / دكتري فقه ومعارف جامعة المصطفى (ص) العالمية و دانش پژوه دكتري تفسير تطبيقي

چكيده:

بحث تربيتي از بحث‌هاى پراهميت ‌است كه تأثيرات زيادي بر فرد و خانواده و جامعه دارد، از اين‌رو مكاتب فلسفي گوناگون بشري مانند مكتب سرمايه‌دار يا ماركسيسم يا براگماتيسم يا ايداليسم يا اگزيستانساليسم در ارائه نظريها و تئوريها تربيتي از همه ديگر سبقت مي‌گرفتند.

ما معتقديم كه مكتب اسلام بر همه ره‌يافت‌هاى مختلف بشري برترى دارد، لذا در اين مقاله سعى ما بر اين شد كه ويژگي‌ها و روش‌هاى نظام تربيتي در قرآن از طريق ارائه و بررسي برخي آيات قرآن كريم روشن سازيم، از جمله اين ويژگي‌ها مي‌توان از الهي بودن مبدأ وسرانجام جهان، همه جانبه نگرى، ثبات و پايدارى، تعادل و توازن، به عنوان ويژگي‌ها نظام تربيتي در قرآن ياد كرد.

هم چنين در اين مقاله به استقراء كردن روش‌ها تربيتي در قرآن پرداخته شده كه مهم‌ترين اين روش‌ها عبارتند  از: روش الگو سازي، روش وعظ و ارشاد، روش داستان‌گويى روش همانندسازي (اشباه و نظاير) و روشهاى ديگر قرآني علاوه بر اين چگونگي تطبيق اين روش‌ها در قرآن بيان شده است.

واژه‌هاي اصلي: قرآن، روش، ويژگي‌ها، تربيت، الگو، ثبات و پايدارى، تعادل و توازن.