قواعد تفسیر تربیتی قرآن PDF چاپ نامه الکترونیک

قواعد تفسیر تربیتی قرآن

دكتر محمد فاكر ميبدي / عضو هيئت علمي جامعة المصطفى (ص) العالمية

أحمد ازرقي / دانشجوی دکتری قران وعلوم تربيتي، جامعة المصطفى (ص) العالمية

چکیده

بر هر مفسری لازم است که قبل از پرداختن به تفسیر آیات قرآن برای خودش ابزار، قوانین و روشها را در نظر بیگرد تا با تکیه به آنها مراد استعمالی و مراد جدی خداوند از آیات قرآن را بدست آورد.

این قوانین به دلیل تفاوت توانائی‌ها علمی هر مفسر، داشته‌های اعتقادی، فرهنگی و امثال آن متفاوت و گوناگون هستند.

قضایای کلی در فرایند کشف معانی آیات قرآن کریم، به کار گرفته می‌شوند، قواعد تفسیر نامیده می‌شوند.

این مقاله ضمن ارائه تعریف از قواعد تفسیر تربیتی وتفاوت این قواعد با قواعد تفسیر خاص و همچنین فرق آنها را با اصول و قواعد علم تربیت بررسی می‌کند.

و آنگاه پژوهشگر نمونه‌ای از قواعد تفسیر را  که می‌توانند به عنوان قواعد تفسیر تربیتی می‌آورد.

 

واژه‌هاي اصلي: تفسیر، قاعده، تربیت، قواعد تفسیر تربیتی