مباني تفسير تربيتي PDF چاپ نامه الکترونیک

مباني تفسير تربيتي

دكتر سيد رضا مؤدب / استاد، عضو هيئت علمي دانشگاه قم

هاشم ابو خمسين / دانشجوي دكتراي قرآن و علوم تربيتي جامعه المصطفي 9العالميه

چکيده:

مقاله سعی می‌دارد اهم مباني تفسير تربيتی قرآن کريم را بيان دارد، زيرا نمی‌‌توان شروع به جمع آوری هيچ نوع تفسيری کرد مگر بعد از تعيين مبانی که بر آن تکيه دارد، بدين جهت در آغاز به تعريف مبانی  از جهت لغوی و اصطلاح پرداخته شد و سپس انواع مبانی را ذکر کرديم سپس تلاش کرديم تعريف تفسير تربيتی را  از خلال دقت در عناصرش استخراج کنيم، و در ادامه سعی برای جمع مبانی کلی تفسير در کنار مبانی تربيت اسلامی و تطبيق آنها با يكديگر در قرآن کرديم. و سپس صورت های ممکن برای استخراج مبانی خاص به تفسير تربيتی را بيان و آنچه از آن شواهد قرآنی که ممکن شد را ياد کرديم.

واژه‌هاي اصلي: قرآن، ‌تفسير، تربيت، تفسير تربيتي و مباني.