یازدهمین شماره از دوفصلنامه تخصصي قرآن و علم از چاپ خارج شد. نامه الکترونیک

یازدهمین شماره از دوفصلنامه تخصصي قرآن و علم از چاپ خارج شد:

در اين شماره مقالات زير آمده است: ...

 

رابطه سیستمی میان نظام عام حقوق بین‌الملل و خرده نظام حقوق معاهدات در قرآن / حجت الاسلام دکتر محمد علي رضايي اصفهاني و حمید رضا طوسی

قانون‌گذاری در قرآن و مکاتب بشری / حجت‌الاسلام دکتر سید احمد میر خلیلی و مجید محمد زاده
بررسی تطبیقی حقوق کودک در قرآن و کنوانسیون حقوق کودک / حجت‌الاسلام دکتر جواد ایروانی و مهدی عبادی
روش‌شناسی تفسیر فقهی / حجت‌الاسلام دکتر محمد مهدی کریمی‌نیا
قرآن و آزادی سیاسی / حجت‌الاسلام دکتر نجف لک‌زایی و نصر الله نظری
بررسی مقاله «کشاورزی و گیاهان در قرآن» دیوید وینز/ دکتر حسن رضایی هفتادر و مهدی همتیان
منبع‌شناسی قرآن و طب / دکتر غلامرضا نور محمدی و حجت‌الاسلام عباسعلی واشیان