صاحب امتیاز PDF چاپ نامه الکترونیک

مجله علمی ـ ترویجی قرآن و علم شماره 10 (به شماره ثبت 124/6 در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)

صاحب امتیاز: جامعة المصطفی العالمیة (با مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری به شماره ثبت 5118)

مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمد علی رضایی اصفهانی

مدیر داخلی: حسن رضا رضایی

دبیر اجرایی: نصرالله سلیمانی